मां री कूख

कद छळ जण्यो

मां जद जण्यो

मानखै रो बळ जण्यो

माटी ज्यूं उदार

पाणी ज्यूं दातार

ज्यूं हेत रै आलीड़ै तांण

खोड़ मांय रूंख पळ्यो।

स्रोत
  • पोथी : कवि रै हाथां चुणियोड़ी ,
  • सिरजक : देवीलाल महिया ,
  • प्रकाशक : कवि रै हाथां चुणियोड़ी
जुड़्योड़ा विसै