छोटै-छोटै मगरां माथै

लटकतै बस्तां रो

बोझ

एक दिन बणसी आकास।

छोटी-छोटी हथेल्यां मांय

लाग्यौड़ा स्याई रा अै दाग

बणैला चांद।

टेमसिर फीस जमा

करावण वाळै

आं,

टाबरां रै मूंडां माथै उग्योड़ी उदासी

जिण दिन मांडैली

जीवण री नूंई पगडांडी

उण दिन फूटैला

मायतां री भिडक्यां

अनै रिक्सै वाळै री घुडक्यां सूं

भर्योड़ा

अै गुल्लक

अनै खिंडैला

आभै माथै पंघल्योड़ी

आग रा छांटा।

स्रोत
  • पोथी : जागती जोत ,
  • सिरजक : त्रिभुवन ,
  • संपादक : सितम्बर 1997
जुड़्योड़ा विसै