लोरी लोरी लोरी

दूधै भरी कटोरी

तातो दूधो सी सी

लालो सुरक्यां पीसी

सूधो गीगो सोसी

मावड़ रोटी पोसी

री नींदल आजा

गीगै नै सुआजा

लालो नींद बुलासी

घोड़ै चढ़ बा आसी

सारां पैल सुआसी

लालै नै रीझासी

लालो आंख मींचसी

नींद इमरत सींचसी

स्रोत
  • पोथी : बाळसाद ,
  • सिरजक : चन्द्रसिंह ,
  • प्रकाशक : चांद जळेरी प्रकासन, जयपुर
जुड़्योड़ा विसै