खोळा खद्दर धार, खर जा बैठ्या खुरसियां।

बाजी बैठ्या बा’र, हुकम बजावै ‘हुणतिया’॥

स्रोत
  • पोथी : बानगी ,
  • सिरजक : मोहन आलोक ,
  • प्रकाशक : बोधि प्रकाशन ,
  • संस्करण : प्रथम
जुड़्योड़ा विसै