Anjas

काशी छंगाणी

  • Marwar

बीकानेर रा इतिहास सूं सम्बंधित 'छत्रपतां रासौ' नामक महताऊ ग्रन्थ रा सिरजक। 'मतीरा री राड़' रो वरणाव इण ग्रन्थ में मिळै। कवि रै जलम, स्थान आदि सूं सम्बंधित जाणकारी रो अभाव।