बापड़ी धरती लुगाई

बीं रो मोट्यार गिगनार जिको

मन मौजी, बदचळन

कोनी गरमीजी

रूत में धरती

पडग्यो काळ

बळगी बणराय

पड़्या जग्यां-जग्यां

मर्‌योड़ा ढांढा

बणगी गिरझडां रै गोठ

सूना हुयग्या गांव-गांव ढाण्यां

चल्या गया मजूरी सारू लोग

जठै चालै राहत रो काम

तपै आकरा तावडा

बाजै लू, खेंखाती आंख्या

सरक्यां रै तळै सूता

फूलां सा कंवळा नानहिया

सुखग्यो मांवारी छाती रो दूध

जपावै बां नै पा’र घोळयोडी आटो

पसीनै सूं हळाबोळ कमतरिया

बिसांई लेण सारू पीवै बीड़्यां

गिणै आंगल्या पर कद आवै सावण

जद हुसी जामण पाछी हरी।

स्रोत
  • पोथी : बिणजारो पत्रिका ,
  • सिरजक : कन्हैयालाल सेठिया ,
  • संपादक : नागराज शर्मा
जुड़्योड़ा विसै