कोमळ कोमळ पांखड़्यां, कोमळ कोमळ पान।

कोमळ कोमळ बेलड़्यां, राख्या लां ध्यान॥

स्रोत
  • पोथी : लू ,
  • सिरजक : चंद्र सिंह ,
  • प्रकाशक : राजस्थानी ग्रंथागार